Hi, How Can We Help You?
  • Email Address: kontakt@visumturkiet.com

Blog

juni 13, 2019

Arbetsvisum: Tillstånd att arbeta i Turkiet

Vad är Arbetstillstånd?

Hur får man sådant? Allt om Turkiskt arbetstillstånd år 2020

 

Frågan om arbetstillstånd i Turkiet är den mest förekommande frågan från de icke-turkiskt medborgarna som vill arbeta i Turkiet. Arbetstillstånd är ett dokument som det åligger att arbetsgivaren tar fram för en utlänning som vill arbeta legalt i Turkiet. Detaljerna för proceduren med att ansöka om arbets­tillstånd kräver expertis och är knutna till fler än ett kriterium och måste ske omsorgsfullt. I vår egenskap av informationsbyrå för invandrare ger vi professionellt stöd till er när det gäller ansökningstjänster för att få arbetstillstånd. Kontakta oss för att ert arbetstillstånd skall ordnas utan problem. — Frågan som arbetsgivare har om hur arbetstillstånd erhålls för de utlänningar som de önskar anställa för legalt arbete i Turkiet är en av deras främsta frågor. Genom att till Ministeriet för Familj, Arbete och Sociala Tjänster inlämna erforderliga handlingar tillsammans med ansökan, får man ett positivt resultat av utvärderingen av arbetstillståndet. Ansökningarna om arbetstillstånd görs av våra experter online. Efter att våra experter undersökt riktigheten i arbetsgivarens dokument, laddar de upp de nödvändiga handlingarna i systemet och slutför resterande erforderlig handläggning. Efter detta sker daglig uppföljning av ärendet. I den mån ministeriet anser att ansökan är i sin ordning, och betalning av avgifter har gjorts, efter detta kan staten tillstyrka och kan arbetstillståndet godkännas och arbetstillståndskortet skickas till arbetsgivarens adress. — Att få arbetstillstånd — Vilka åtgärder som Ni bör göra för erhållande av arbetstillstånd år 2020 har vi i detalj beskrivit i vår guide. Erforderliga dokument för att erhålla arbetstillstånd. — Det finns olika metoder för att utlänningar skall kunna erhålla arbetstillstånd i enlighet med Republiken Turkiets juridiska bestämmelser och arbeta i Turkiet medan de omfattas av försäkring. Alltså, detaljer som hur utlänningarna får arbetstillstånd, hur lång tid det tar att få det, vart man ska vända sig med sin ansökan, — Erforderliga dokument som utländska medborgare behöver för arbetstillstånd för att arbeta inom ett företag med organiserad struktur; — Dokument som det krävs att arbetsgivaren tar fram; — Turkisk Handelsregistertidning där företagets senaste kapital och centralorganisation visas – Inkomstdeklaration och årsredovisning för senaste året, vidimerad av revisor – Intyg uppvisande daglig verksamhet – Företagets elektroniska ifyllda och undertecknade frågeformulär från SGK [Socialförsäkringsinstitutet] – Företagets 26-ställiga registreringsnummer hos SGK – anställningskontrakt undertecknat av arbetsgivaren och den utländska arbetstagaren – Ansökningsformulär –

Vid vissa situationer som Generaldirektoratet för Republiken Turkiets Inreseförbud till Turkiet och Invandraradministration samt Republiken Turkiets Inrikesministerium anser befogat, tillämpas inreseförbud till Turkiet för medborgare från främmande länder som önska resa in i landet och för de personer som utvisats ur Turkiet. Beträffande stipulerade situationer hur inreseförbudet till Turkiet kan hävas för [dessa] personer och hur förbudet tillämpas framgår härnedan. Generaldirektoratet för Invandring kan vid lämpliga tillfällen meddela sitt ställningstagande till berörda instanser och institutioner om att förbjuda inresa för de personer som befinner sig utanför Republiken Turkiets gränser om de skulle utgöra ett hot mot samhällsordningen i Republiken Turkiet eller den allmänna säkerheten eller hälsan. De instanser som har befogenhet att förbjuda inresa för de personer som utvisats ur Turkiet är Generaldirektoratet för Invandraradministration och gyvernören. Behandlingen av inreseförbuden till landet sker i enlighet med beslut fattade av dessa institutioner. Inreseförbud till Republiken Turkiet gäller i max 5 år. Dock, utgör den person eller de personer, för vilka beslut om för bud mot inresa i landet fattats, ett potentiellt allvarligt hot mot Turkiets allmänna ordning, allmänna hälsa eller allmänna säkerhet, då kan Generaldirektoratet för Invandraradministrationen förlänga inreseförbudet ytterligare max 10 år. Beträffande utländska medborgare som innehar inresevisum till Republiken Turkiet eller uppehållstillstånd/bosättningstillstånd och som överträder perioden för dessa tillstånd, och lämnar landet innan situationen upptäckts av dessa statliga institutioner, kan de fatta beslut om inreseförbud till Turkiet utfärdas för dessa personer med utländskt medborgarskap på max 1 år. Mot dem som enligt 56:e paragrafen i Lagen om Främlings- och Internationellt Skydd omfattande ”De som erbjudits att lämna Turkiet” och som inte överträtt sina tillståndsperioder kan inreseförbud till Turkiet inte tillämpas. Generaldirektoratet för Invandraradministrationen kan antingen häva inreseförbudet för vilka sådant utfärdats, eller utan att häva detta, ge ett tillfälligt inresetillstånd till Turkiet. I avsikt att skydda den allmänna ordningen och säkerheten kan utländska medborgare bli föremål för att Generaldirektoratet för Invandraradministrationen utfärdar preliminärt inresetillstånd till Turkiet. — Kungörelsen om Inreseförbud till Republiken Turkiet — När personer, som befinner sig utanför Republiken Turkiets gränser och för vilka beslut om inreseförbud fattat med anledning av möjligheten till hot mot den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten, skall, i samband med att dessa avser att passera gränsen till Turkiet, underrättelse lämnas till behörig myndighet vid gränsstationerna. Vad gäller personer om vilka beslut fattats om utvisning ur Republiken Turkiet skall guvernören underrätta dessa personer. Förhör angående Inreseförbud till Turkiet — Ni kan informera Er vid gränsstationerna eller vid ambassaden och konsulatet i Ert land om hur förhör gällande inreseförbud till Turkiet går till. Där kan den person som nekats inresetillstånd till Turkiet informeras om hur man överklagar detta beslut och övriga med ärendet förbundna rättigheter.

 

Loading

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>